van Manen Automaterialen

Algemene voorwaarden
VOOR LEVERING AAN CONSUMENT

Van:

van Manen Automaterialen
Stationsweg 104
9201 GS  Drachten
Kamer van Koophandel : 01117476 Leeuwarden
BTW-nummer: NL106900079B01


Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten en andere verbintenissen met van Manen Automaterialen, hierna te noemen van Manen Automaterialen, en haar koper, hierna te noemen consument, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden enkel en alleen indien en voor zover deze door van Manen Automaterialen schriftelijk met consument zijn overeengekomen.

Artikel 2: Prijzen

De overeengekomen prijs is in euro's (EUR) , dit bedrag staat aangegeven bij alle artikelen in onze webwinkel, zodra u een artikel selecteert om te bestellen krijgt u het bedrag in euro's (EUR) te zien.

Artikel 3: Bestellingen

Voordat u een definitieve bestelling bij van Manen Automaterialen plaats krijgt u altijd eerst een overzicht met een totaal bedrag incl. btw en verzendkosten. Nadat u een bestelling bij ons heeft doorgegeven is de koopovereenkomst een feit. van Manen Automaterialen behoudt zich het recht voor zonder enige opgave van redenen aan consument, bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder door van Manen Automaterialen te bepalen voorwaarden. Bestellingen worden gevolgd door een orderbevestiging van van Manen Automaterialen aan consument door middel van een automatische e-mail.

Artikel 5: Verzending / Aflevering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt van Manen Automaterialen de wijze van verzending en is transport van de goederen voor risico van van Manen Automaterialen. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van een leveringstermijn geeft consument nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen van Manen Automaterialen. Aan de leveringsplicht van van Manen Automaterialen zal zijn voldaan door het tweemaal aanbieden van de goederen. Consument of een door consument aangewezen derde draagt het risico van de goederen vanaf het ogenblik waarop deze goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Het ontvangstbewijs door consument of de door consument aangewezen persoon ondertekend, strekt tot volledig bewijs van levering. Consument of een door consument aangewezen derde is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van consument geretourneerd en opgeslagen.

Artikel 5.a: Verzendkosten binnen Nederland

Wanneer de bestelling naar een adres binnen Nederland gestuurd wordt geldt een bijdrage in de verzendkosten. Afhankelijk van gewicht en plaats van bestemming. Hiervan krijgt u een overzicht voordat u de definitieve bestelling verstuurt.

Artikel 5.b: Verzendkosten buiten Nederland

Voor diegenen die buiten Nederland woonachtig zijn en een bestelling plaatsen bij van Manen Automaterialen gelden andere tarieven met betrekking tot de verzendkosten.

Artikel 6: Leveringstermijn binnen Nederland

De producten die u bij ons besteld, mits voorradig, dienen binnen twee werkdagen doch uiterlijk binnen 1 week afgeleverd te worden. U dient er echter rekening mee te houden dat, indien een door u besteld product niet in voorraad is, de levertijd kan oplopen tot 1 à 2 weken. U heeft de mogelijkheid de order te annuleren als de levertijd langer word dan 1 week.

Artikel 6.a: Leveringstermijn buiten Nederland

Voor diegenen die buiten Nederland woonachtig zijn en een bestelling plaatsen bij van Manen Automaterialen zijn andere leveringstermijnen van toepassing. Deze termijnen zijn opvraagbaar per e-mail.

Artikel 7: Betaling

In principe levert van Manen Automaterialen alleen als er vooruit is betaald, tenzij anders overeen gekomen. Levering geschiedt na overmaking van het bedrag op IBAN Rekeningnummer NL47 INGB 0002 9028 69 t.n.v. van Manen Automaterialen of betaling via iDEAL dan wel door een éénmalige machtiging. Indien door van Manen Automaterialen wordt ingestemd met levering op rekening, dient betaling daarvan binnen 14 werkdagen na factuurdatum te zijn geschied, zonder aftrek, korting en/of verrekening. van Manen Automaterialen is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens goederen te leveren zekerheid voor betaling te verlangen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien deze zekerheid niet wordt/kan worden gegeven.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Aan consument afgeleverde goederen blijven eigendom van van Manen Automaterialen zolang consument niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofde van de met van Manen Automaterialen aangegane overeenkomst tot levering van zaken daarmee is verschuldigd alsmede terzake de vorderingen van van Manen Automaterialen jegens consument wegens tekortschietingen door consument in de nakoming van haar verbintenissen jegens van Manen Automaterialen heeft voldaan. Consument is, zolang hij niet integraal aan de betalingsverplichtingen jegens van Manen Automaterialen heeft voldaan, niet gerechtigd op de door van Manen Automaterialen geleverde goederen een pandrecht te vestigen, dan wel deze goederen te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook een ander ter beschikking en/of bezit te stellen.

Artikel 9: Garantie

van Manen Automaterialen staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende goederen en/of diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de geldende garantiebepalingen van de oorspronkelijke leverancier. van Manen Automaterialen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. De garantietermijn vangt aan met het in ontvangst nemen van de goederen door consument of een door consument aangewezen derde.

Artikel 10: Reclames

Reclamering terzake van zichtbare en niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven dagen na feitelijke overdracht van de zaken te geschieden. Reclamering dient schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan van Manen Automaterialen kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen van Manen Automaterialen terzake de betreffende gebreken. Na het verstrijken van deze termijn wordt van Manen Automaterialen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat consument de zaken als juist erkent. Reclames geven aan consument nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. De consument is gerechtigd binnen 8 dagen de koop te ontbinden en zijn geld terug te vragen.

Artikel 11: Retourzending

van Manen Automaterialen aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover deze onder door van Manen Automaterialen gestelde voorwaarden worden geretourneerd aan het door van Manen Automaterialen op te geven adres, in de originele verpakking en in de staat waarin van Manen Automaterialen deze goederen aan consument afleverde. Verzendkosten komen voor rekening van consument tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

van Manen Automaterialen, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke consument mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Consument vrijwaart van Manen Automaterialen en haar ondergeschikten voor aanspraken inzake van schade welke is veroorzaakt door het gebruik van door van Manen Automaterialen geleverde goederen/diensten. van Manen Automaterialen is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van consument. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 13: Niet toerekenbare tekortkoming

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door van Manen Automaterialen niet kan worden nagekomen, ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan van Manen Automaterialen niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van consument voor van Manen Automaterialen als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). van Manen Automaterialen heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. van Manen Automaterialen is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is van Manen Automaterialen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. van Manen Automaterialen behoud het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 14: Ontbinding

Indien consument zijn verplichtingen jegens van Manen Automaterialen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is consument van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die van Manen Automaterialen te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. van Manen Automaterialen heeft dan het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. van Manen Automaterialen  is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de consument te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.

Artikel 15: Persoonsregistratie

De gegevens die u op het bestelformulier invult, worden via e-mail naar ons gestuurd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van van Manen Automaterialen of indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam te worden beslist.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. Het Nederlands recht geldt ook voor hen die een bestelling plaatsen vanuit een plaats buiten Nederland. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of de uitvoering, worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van van Manen Automaterialen.

Artikel 18: Acceptatie Algemene Voorwaarden

Door het invullen van het orderformulier en/of het zenden van een order per post aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en van Manen Automaterialen.

Artikel 18.1: Wijzigen Algemene Voorwaarden

van Manen Automaterialen heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de webwinkel te wijzigen.

Artikel 19: Slotbepaling

Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen van Manen Automaterialen en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.